SPRAWOZDANIA 2014

W załączeniu:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- bilans,

- informacja dodatkowa,

- rachunek zysków i strat.