Edukacja i terapia

Edukacja i terapia

Indywidualny program edukacyjny

Każdy z uczniów Placówki realizuje obowiązek szkolny na podstawie odpowiednio opracowanego, indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego lub indywidualnego Programu Rewalidacyjno-Wychowawczego, dostosowanego do jego indywidualnych potrzeb i możliwości, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa oświatowego i sugestii rodziców. Program opracowywany jest na dany rok szkolny, po przeprowadzeniu kompleksowej diagnozy dziecka.

Prowadzimy:
- indywidualne i grupowe zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, zajęcia grupowe realizowane są w grupach 4 - 6 osobowych.
- indywidualne i grupowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu głębokim, zajęcia grupowe realizowane są w grupach 2 - 4 osobowych.
- zajęcia rewalidacyjne z psychologiem, logopedą, neurologiem, terapeutą wzroku, surdologopedą itd.
- rehabilitację ruchową.

W pracy z uczniem wykorzystujemy następujące formy terapii:
- pedagogiczną
- psychologiczną
- logopedyczną z uwzględnieniem komunikacji alternatywnej
- stymulacji polisensorycznej
- rehabilitacji ruchowej
- hydroterapii
- terapii w wodzie
- muzykoterapii
- hipoterapię
- dogoterapię
- arteterapię
- terapię EEG Biofeedback
- integrację sensoryczną.

Pracujemy metodami:
- metodą Ośrodka Pracy
- metodą Dobrego Startu według Bogdanowicz
- metodą Ruchu Rozwijającego według W. Sherborne
- metodą aktywności M. Ch. Knillów
- metodą symultaniczno-sekwencyjną nauki czytania według J. Cieszyńskiej
- metodą Makaton
- metodą Shantali - masażu ciała
- metodą według Castillo-Moralesa
- metodą Halliwicka
- metodą Watsu
- metodą PNF
- metodą NDT Bobath
- metodą Kinesiology taping.