O nas

O nas

O nas

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

Placówka prowadzona jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pruszczu Gdańskim. To niepubliczna, specjalistyczna placówka edukacyjna, w której od 2002 r. obowiązek szkolny realizują dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim (od 3 do 25 roku życia) i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i umiarkowanym ze sprzężeniami (od 3 do 24 roku życia).

Nauka w Placówce jest nieodpłatna

Uczniom podlegającym obowiązkowi szkolnemu dowozy do Placówki zapewniają nieodpłatnie gminy, na terenie których dziecko zamieszkuje na podstawie pisemnego wniosku rodziców lub opiekunów ucznia, w oparciu o plan organizacyjny zajęć OREW obowiązujący w danym roku szkolnym.

Specjalizujemy się w kształceniu i rehabilitacji w/w dzieci i młodzieży z całego powiatu gdańskiego ziemskiego.

Uczniowie do naszej Placówki przyjmowani są na wniosek rodziców dziecka i na podstawie odpowiedniego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego bądź orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydawanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Kadra OREW przygotowana jest do pracy z uczniem

Niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu głębokim oraz umiarkowanym i znacznym z współwystępującymi zaburzeniami rozwojowymi, tj. niepełnosprawnością ruchową, zaburzeniami narządów zmysłów, m.in. wzroku, słuchu, autyzmem i zespołami genetycznymi.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców naszych uczniów, prowadzimy:

  • zajęcia otwarte dla rodziców
  • liczne spotkania integracyjne, w tym zajęcia warsztatowe
  • udział wraz ze swoimi dziećmi w wyjazdach i okolicznościowych imprezach integracyjnych
  • konsultacje ze specjalistami z Placówki
  • pomoc w załatwianiu konsultacji medycznych dla naszych uczniów.
Od listopada 2018 r. prowadzony jest w ramach placówki OREW, pilotażowy projekt „Rehabilitacja 25 plus”, finansowany ze środków PFRON.

Jego beneficjentami są absolwenci szkół specjalnych przysposabiających do pracy oraz absolwenci OREW. Są to dorosłe, niezatrudnione osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności. Głównym celem projektu jest zebranie doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych z zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.

Coraz więcej zajęć udaje się nam organizować w formie praktycznej poprzez doświadczanie sytuacji społecznych i aktywności prozawodowych i nieustannego treningu podtrzymywania umiejętności szkolnych i komunikacyjnych. Rodzice naszych wychowanków dostrzegają pozytywne zmiany u młodzieży, która w domu chętniej angażuje się w zajęcia porządkowe i kulinarne.

Mamy nadzieję, że mimo okresu pandemii wrócą zajęcie społeczne, organizowane w naturalnym środowisku.

Liczba uczestników zwiększyła się o kolejne osoby - tym razem są to podopieczni z niepełnosprawnością w stopniu głębokim. Staramy się, aby utrzymywali oni swój poziom funkcjonowania na dotychczasowym pułapie oraz by mogli pozostać wśród rówieśników i w placówce, którą znają i gdzie czują się bezpiecznie i komfortowo.

Obie grupy uczestników otrzymują przede wszystkim potrzebne im wsparcie oraz zajęcia, które pozytywnie wpływają na ich rozwój i zakres funkcjonowania psycho-fizycznego oraz społecznego.