DZIECIŃSTWO NAD RZECZKĄ

DZIECIŃSTWO NAD RZECZKĄ

 

Gaja Sp. z o. o. w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pruszczu Gdańskim, realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Dzieciństwo nad rzeczką”.

Nr projektu: RPPM.03.01.00-22-0106/20

Miejsce realizacji projektu: Przedszkole „Nad Rzeczką” ul. Podkomorzego 20, 83-000 Pruszcz Gdański

Cel główny projektu: utworzenie 10 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejącym przedszkolu „Nad Rzeczką”; modyfikację przestrzeni wspierającej rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci, szczególnie z niepełnosprawnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz podniesienie jakości pracy przedszkola w okresie realizacji projektu.

Grupa docelowa:
- dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkujące województwo pomorskie, głównie Miasto Pruszcz Gdański, dla których zostaną stworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego w przedszkolu "Nad Rzeczką" oraz dzieci uczęszczające do przedszkola „Nad Rzeczką” (146 dzieci),
- kadra dydaktyczna przedszkola "Nad Rzeczką" (9 kobiet).

Zaplanowane działania:
- stworzenie 10 nowych miejsc wychowania przedszkolnego,
- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do sal przedszkolnych,
- modernizacja placu zabaw,
- organizacja zajęć dodatkowych zwiększających szanse edukacyjne dzieci, rozwijających kompetencje kluczowe oraz zajęć specjalistycznych i terapeutycznych (również z udziałem rodziców),
- przeszkolenie kadry przedszkola.

Najważniejszy  wskaźnik rezultatu:
- Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu Programu (9)

Wartość ogółem projektu: 838 816,93 zł
Dofinansowanie ze środków europejskich: 712 994,39 zł
Okres realizacji projektu: 01.06.2021– 30.06.2023

LINK DO STRONY PARTNERA >