PRZEŁAMUJĄC CODZIENNOŚĆ WTZ

Warsztaty Terapii Zajęciowej w obecnym roku realizują projekt „Przełamując codzienność” finansowany w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii na rok 2022 dla Miasta Pruszcz Gdański. Projekt przeznaczony jest dla 20 uczestników osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz/lub zaburzeniami psychicznymi i ich rodziców/opiekunów.

Celem projektu jest przeciwdziałanie uzależnieniom oraz utrzymywanie uczestników w abstynencji poprzez organizowanie czasu wolnego. Kolejnym celem projektu jest poprawa relacji rodzinnych wśród uczestników projektu, na jakość których wpłynąć mają różnorodne aktywności zaplanowane do zrealizowania podczas trwania projektu.