WWR

WWR

Wczesne Wspomaganie Rozwoju.

WWR przy OREW PSONI Koło w Pruszczu Gdańskim działa od września 2010 r. Obecnie w zajęciach WWR uczestniczy 20 małych podopiecznych. Jest to zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, rehabilitacyjnych i terapeutyczno-edukacyjnych, których przedmiotem jest małe dziecko, wykazujące nieprawidłowość w rozwoju psychoruchowym, oraz jego rodzina.

Oddziaływaniem WWR objęte są dzieci w wieku od 0 do 6 lat, których rozwój przebiega nieprawidłowo z powodu: wcześniactwa, zaburzeń genetycznych, wad wrodzonych i / lub uszkodzeń centralnego układu nerwowego, wad wrodzonych i / lub uszkodzeń narządów zmysłu, wad anatomicznych i / lub zaburzeń funkcjonalnych aparatu artykulacyjnego, wad wrodzonych i / lub uszkodzeń aparatu ruchowego, złożonej wielorakiej niepełnosprawności, zaburzeń emocjonalno-społecznych, np. w przebiegu autyzmu wczesnodziecięcego oraz innych przyczyn mających wpływ na prawidłowy rozwój psychoruchowy dziecka. Oddziaływaniami WWR są także objęci rodzice i opiekunowie w/w dzieci.

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju przy naszym Ośrodku tworzą specjaliści:
- pedagodzy specjalni WWR,
- psycholog WWR,
- surdologopeda,
- logopeda wczesnej interwencji logopedycznej,
- terapeuta widzenia,
- terapeuci NDT-Bobath,
- neurolog dziecięcy.

Zespół WWR realizuje następujące cele i zadania w odniesieniu do dziecka:
- systematyczne dążenie do poprawy jakości życia dziecka,
- poprawy ogólnego stanu ruchowego dziecka,
- zapobieganie występowaniu i pogłębieniu się nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym,
- pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego w zakresie funkcji poznawczych, małej i dużej motoryki, komunikacji, socjalizacji,
- pomoc dziecku w budowaniu więzi i znaczących relacji z osobami w najbliższym otoczeniu,
- wyzwalanie i wzmacnianie samorzutnej aktywności społecznej, poznawczej i komunikacyjnej dziecka, przejawianej w różnych formach zabawy.

Ważna jest także współpraca z rodziną dziecka, którą realizujemy poprzez:
- udzielanie pomocy w zakresie kształtowaniu postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem,
- udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,
- pomoc w przygotowaniu warunków w środowisku domowym dla potrzeb dziecka oraz pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodzicami lub opiekunami, na terenie placówki OREW, organizowane są w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, zależnie od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
Dzieci do Wczesnego Wspomagania Rozwoju przyjmowane są na podstawie opinii o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju wydanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz na wniosek rodziców lub opiekunów.

W naszej placówce małe dziecko, w zależności od swoich potrzeb, podlega następującym oddziaływaniom specjalistycznym ramach WWR:
- eliminacji zachowań trudnych w funkcjonowaniu małego dziecka,
- wspomaganiu ruchowemu metodą NDT-Bobath,
- wspomaganiu rozwoju emocjonalno-społecznego,
- zajęciom logopedyczno-pedagogicznym,
- rozwijaniu funkcji poznawczych warunkujących nabywanie języka,
- wspomaganiu rozwoju dziecka autystycznego metodą krakowską prof. J. Cieszyńskiej,
- wychowaniu słuchowemu małego dziecka,
- poznawaniu alternatywnych i wspomagających sposobów komunikacji,
- rozwijaniu i usprawnianiu funkcji wzrokowych małego dziecka,
- wspomaganiu rozwoju dziecka niewidomego i słabo widzącego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03.02.2009 r. w sprawie organizowania Wczesnego Wspomagania Rozwoju określa cele WWR, miejsce organizowania zajęć, sposobu pracy z dzieckiem i jego rodziną.