Cele

Cele

Celem Ośrodka jest wspieranie osób.

Ośrodek wspiera rozwój intelektualny, ruchowy i społeczny osób z upośledzeniem umysłowym i kalectwami sprzężonymi, ułatwia im funkcjonowanie w środowisku lokalnym i rodzinnym - poprzez prowadzenie całego zespołu działań. Cele te realizowane są poprzez:

- wspomaganie rozwoju psychoruchowego
- poprawę ogólnego stanu zdrowia i sprawności oraz umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym
- utrzymanie dobrej kondycji psychicznej
- rozwój zainteresowań otaczającym światem
- rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań
- terapię psychologiczną
- terapię pedagogiczną
- terapię logopedyczną
- poradnictwo życiowe dla osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin.